Villamos felülvizsgálatok

A biztonságos otthonokért és munkahelyekért

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

Az érintésvédelem célja az üzemszerűleg feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő vezető képes részek érintés elleni védelme elektromos szempontból. 

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

Az épületek villámvédelmének célja az, hogy az épületben tartózkodó embert, alkotásait és javait megvédje a villámcsapás káros hatásaitól. Ez érinti az emberélet védelmét, a tűz- és a vagyonvédelmet is.

TŰZVÉDELMI
FELÜLVIZSGÁLAT

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának célja a villamos berendezések által okozott tűz-, illetve robbanásveszély kiküszöbölése.

SZOLGÁLTATÁSAIM

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

Az érintésvédelem üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek elkerülésére szolgáló műszaki intézkedések összessége.
Szabványossági felülvizsgálattal, mely áll szemrevételezésből és műszeres vizsgálatokból. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül. A szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet írja elő. Az NGM rendelet 2018.01.01.-jén lépett hatályba, egyúttal hatályát vesztette a korábban alkalmazott Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. Továbbá a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök esetében írja elő az ellenőrzést.

A szükséges felülvizsgálat gyakoriságát több tényező befolyásolja, tipikusan 1, 3 vagy 6 év. Villamos kéziszerszámok esetében évente, munkahelynek minősülő helyeken 3 évente, lakóépületek esetében 6 évente.

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

A villám zivatarok alkalmával keletkező természetes nagyfeszültségű elektromos kisülés. Létrejöhet egy felhő és a föld vagy két felhő között. Áramerőssége általában 20-30 kA de kivételes esetben meghaladhatja a 300 kA-t is.

Az épületek villámvédelmének célja az, hogy az épületben tartózkodó embert, alkotásait és javait megvédje a villámcsapás káros hatásaitól. Ez érinti az emberélet védelmét, a tűz- és a vagyonvédelmet is. Ezek az utóbbi esetek gazdasági kérdések is. Ezt a villámhárító azáltal éri el, hogy a villámcsapást felfogja és szabályozott módon levezeti a földbe.

A villámvédelem felülvizsgálatát a létesítést követően az átadás előtt, vagy a hatályos OTSZ-ben és a vonatkozó TvMI-ben előírt időszakonként, vagy a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt (pl. villámcsapást) követően kell elvégezni. A villámvédelem felülvizsgálata áll szemrevételezésből és műszeres vizsgálatokból. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 279. és 280. § a norma, illetve a nem norma szerinti villámvédelem időszakos felülvizsgálatát írja elő. További pontosítások találhatóak a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben (https://katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek)

Nem norma szerinti villámvédelem, amely az MSZ 274. szabvány szerint készült A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt épület esetén 3 évente, C, D és E tűzveszélyességi osztály esetén 6 évente.

Norma szerinti MSZ HD 62305 szabvány szerint készült villámvédelmi rendszert a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként,

A védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja.

Sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának célja a villamos berendezések által okozott tűz-, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálat vizsgálja, hogy a létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a berendezést, időközben nem változott-e meg a vizsgált helyen a használt technológia, vagy a létesített villamos berendezés nem szenvedett el olyan állagromlást, ami tűzveszélyt teremt.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szemrevételezéses és műszeres vizsgálatokból áll, a felülvizsgálat végeztével jegyzőkönyv készül, melyben a feltárt hibák és hiányosságok szerepelnek, illetve azok javításának határnapja is kitűzésre kerül.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 276. § alapján az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők villamos berendezéseinek jelentős többségére terjed ki. Előírásai nem vonatkoznak az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

RÓLAM

KOCSIS ZOLTÁN

Pályám során folyamatosan végigkísért az elektromos eszközök kezelése, beüzemelése, ezért döntöttem úgy, hogy ebben az irányban képzem tovább magam.

Folyamatos tanulással és fejlesztéssel, több év alatt jutottam el oda, hogy 2017-től különleges erősáramú villamos szakképzettségeket szereztem, ezáltal jogosulttá váltam a villamos berendezések jogszabályokban rögzített felülvizsgálataira.

EZEKBEN VAGYOK ERŐS

GYORS, KÖLTSÉGHATÉKONY MUNKAVÉGZÉS

Az ingyenes, előzetes terepbejárás alapján igyekszem a legkedvezőbb árajánlatot megállapítani.

MINŐSÉGI
KIVITELEZÉS

Minden átadott projektem kapcsán maximális mértékben törekszem a minőségi végeredményre.

PROFESSZIONÁLIS
ESZKÖZÖK

A legmodernebb eszközöket használom, így biztosítva, hogy még tökéletesebb legyen a végeredmény.

KAPCSOLAT

kérdése van?

írjon NEKEM